Leveransbesiktning

Varje anläggning ska leveransbesiktigas snarast efter utförd färdigställandekontroll och kvalitetssäkring. Leveransbesiktningen ska minst omfatta anvisningarna enligt SBF 141. Om påträffade avvikelser är av sådan omfattning att anläggningens funktionsduglighet inte uppnås eller inte kan bedömas, ska leveransbesiktningen avbrytas och slutföras när avvikelserna är korrigerade.
Efter leveransbesiktningen ska besiktningsmannen snarast utfärda ett besiktningsintyg med omfattning enligt Bilaga C. Noterade avvikelser ska åtgärdas snarast, dock senast inom intervaller som anges i besiktningsintyget.