Revisionsbesiktning

En anläggning ska revisionsbesiktigas regelbundet, minst en gång per kalenderår med högst 15 månaders mellanrum. Anläggningsägaren ansvarar för att revisionsbesiktning beställs.
Revisionsbesiktningen ska minst omfatta anvisningarna enligt SBF 141.
Efter revisionsbesiktningen ska besiktningsmannen snarast utfärda ett besiktningsintyg med omfattning enligt Bilaga C. Noterade avvikelser ska åtgärdas snarast, dock senast inom intervaller som anges i besiktningsintyget.